Regulamin

 Świadczeniem usług  za pośrednictwem portalu internetowego www.properhome.pl , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zajmuje się firma.

Mariusz Sadel
Flaggan 123
116 74 Stockholm
VAT. Nr SE840331695601

Rozdział 1
DEFINICJE REGULAMINOWE

§ 1
1. Regulamin - niniejszy akt regulujący sposób korzystania z serwisu ogłoszeń nieruchomości,
2. Serwis - serwis nieruchomości, dostępny na stronie internetowej www.properhome.pl,
3. Administrator - podmiot prowadzący Serwis,
4. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie,
5. Klient - Użytkownik, korzystający z odpłatnej usługi publikowania ogłoszeń w Serwisie.

Rozdział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
Serwis służy do zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług związanych z branżą nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Klientem.

§ 4
Użytkownik rejestrując się w Serwisie, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 5
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.
2. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 25.05.2018 o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

§ 6
1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora.
2. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Rozdział 3
KORZYSTANIE Z USŁUG

§ 7
1. Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne.
2. Rodzaj, zakres i ceny usług określone są w ofercie dostępne są na stronach Serwisu.

§ 8
1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest w podstawowym zakresie dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
2. Usługi nieodpłatne dostępne są dla Użytkowników.
3. Usługi odpłatne dostępne są dla Klientów.

§ 9
1. Aby zarejestrować się jako Użytkownik Serwisu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.properhome.pl/rejestracja.html
2. W procesie rejestracji osoba rejestrująca się może poprzez wybranie opcji "Chcę dodać ofertę do bazy serwisu" i uzupełnienie dodatkowych danych, ustanowić swój status w Serwisie jako Klient Serwisu.

§ 10
1. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w ofercie.
2. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres e-mail. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Klientów, którzy mogą nie wyrazić zgody na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji. Uzytkownik wyraża także zgodę na prowadzenie sprzedaży swojej oferty poprzez portal properhome.pl oraz do prowadzenia rozmów kontaktowych w razie ich wystąpienia.

§ 11

1.  Po poprawnej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu administracyjnego, z poziomu którego może zamieszczać swoje ogłoszenia, zmieniać je i nimi zarządzać.

2.  Publikacja ogłoszenia następuje po dokonaniu przez Klienta płatności w wymaganej wysokości.                                                                                                                                                                  

3. Płatności w serwisie properhome.pl obsługuje firma   Tpay   ul. Św. Marcin 73/   61-808 Poznań  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 12
1. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mogą naruszać prawa, ani dobrych obyczajów.
2. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 2 Regulaminu.
3. Zamieszczane w Serwisie ogłoszenia nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Administrator ma prawo do usuwania ogłoszeń naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

Rozdział 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 14
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.

§ 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

§ 16
Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.

Rozdział 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17
W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.

§ 18
1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.properhome.pl/kontakt.html
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.

§ 20
1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.

Reklama